VATM: Ban hành Chỉ thị triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017