VATM: Ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn và giám sát điều hành bay