VATM: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018