VATM ban hành Hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị