VATM: Ban hành Nội quy Lao động và Thỏa ước Lao động tập thể của Tổng công ty