VATM: Ban hành Phương thức theo dõi an toàn liên tục - CMA