VATM: Ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện