VATM: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam