VATM: Ban hành Quy định báo cáo trong công tác Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không