VATM: Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng