VATM: Ban hành quyết định phê duyệt Giáo trình, tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn