VATM: Ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá công tác an toàn