VATM: Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực tế trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về không lưu giữa VATM và NAVBLUE