VATM - Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025