VATM: Chào đón chuyến bay điều hành thứ 800 nghìn năm 2017