VATM: Công bố các Quyết định thành lập, đổi tên tổ chức và các Quyết định về công tác cán bộ