VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Đầu tư