VATM đảm bảo sẵn sàng khai thác trở lại Cảng HK Điện Biện