VATM: điều hành an toàn 726.734 lần chuyến bay trong 9 tháng đầu năm