VATM: Đồng lòng, quyết tâm đảm bảo điều hành bay luôn an toàn, thông suốt