VATM đủ năng lực làm Chủ đầu tư các hạng mục bảo đảm hoạt động bay tại sân bay Long Thành