VATM được vinh danh vì tích cực tham gia ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19