VATM: Gặp mặt cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu đầu Xuân 2020