VATM: Hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19