VATM: Hội nghị ký kết Biên bản bàn giao công việc của Chủ tịch Hội đồng thành viên và của Tổng Giám đốc