VATM: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Tổng công ty