VATM: Hội nghị Tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành