VATM: Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triền khai kế hoạch năm 2021