VATM: Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, huấn luyện năm 2017