VATM: Hội nghị trực tuyến Nhóm công tác an toàn lĩnh vực không lưu 6 tháng đầu năm 2021