VATM: Khai giảng Khóa Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính