VATM: Khai giảng lớp bồi dưỡng trung cấp Lý luận chính trị - hành chính