VATM: Khai mạc đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015