VATM: Khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2016