VATM: Khánh thành công trình xây dựng Trạm radar Sơn Trà