VATM: Khởi công dự án Đài Kiếm soát không lưu Thọ Xuân