VATM: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực miền Nam