VATM: Kiểm tra tại công trường xây dựng Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân