VATM: Kiểm tra thực tế công trường xây dựng Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân