VATM: Kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa