VATM: ký biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đào tạo với Học viện Hàng không