VATM ký kết Quy chế phối hợp với Công an Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở điều hành bay