VATM: Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Giao thông Vận tải.