VATM - MITRE tổ chức Hội thảo và Huấn luyện chuyên sâu về quản lý luồng không lưu tại Việt Nam