VATM nhận Chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015