VATM: Nhận giải thưởng vinh danh của Cục thuế Thành phố Hà Nội.