VATM: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG, BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY