VATM: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017