VATM: Tập huấn toàn Tổng công ty về chuyên môn kế toán tài chính và công tác đầu tư