VATM tham dự các hội nghị CANSO khu vực và CANSO toàn cầu